Palīdzība civillietās

Civillietas ir lietas, kuras izskata civiltiesiskā kārtībā, kuru paredz Latvijas Republikas Civilprocesa likums. Pie civillietām pieder:

• lietas saistībā ar ģimenes, īpašuma, obligātām un mantojuma tiesībām;
• citas īpašās tiesvedības lietas.

Zvērināts advokāts Artūrs Marģevičs, balstoties uz savas 10-gadīgas profesionālas pieredzes, sniedz konsultācijas civillietās.

Tostarp advokāts nodrošina strīdu pušu interešu (prasītāja, atbildētāja vai trešās personas) parstāvību pirmstiesas vai tiesas kārtībā.