Tiesiskā analīze Juridiskā dokumenta tiesiskās analīzes (pārbaudes) svarīgs posms ir tiesu prakses analīze, kā rezultātā dokumentā var būt veikti grozījumi. Dokumenta tiesiskā analīze (pārbaude) var būtiski ietekmēt puses juridisko aizsargātību, kā arī tās tiesības īstenošanas un realizācijas realitāti.

Ar dokumentu tiesisko analīzi saprot parbaudi attiecībā uz šo dokumentu atbilstību likuma prasībām.

Juridiskā dokumenta tiesiskās analīzes (pārbaudes) svarīgs posms ir tiesu prakses analīze, kā rezultātā dokumentā var būt veikti grozījumi. Dokumenta tiesiskā analīze (pārbaude) var būtiski ietekmēt puses juridisko aizsargātību, kā arī tās tiesības īstenošanas un realizācijas realitāti.

Līguma tiesiskā analīze (kontrakta analīze) ļauj atklāt apstākļus, kuri var negatīvi ietekmēt vienu no pusēm;

Noteikt tiesiskās bilances poziciju, atklāt neatbilstību lietišķā apgrozījuma tradīcijām. Līguma tiesiskā analīze (kontrakta analīze) var tikt izpildīta rakstveidā, kur būs iekļautas rekomendācijas par tā noteikumu izmaiņām, atsauces uz likumdošanu un secinājumi ar kritiskām piezīmēm.

Līguma analīzē tiks iekļauti: līguma nosacījumi, kuri netiek piemēroti, ievērojot lietišķā apgrozījuma tradīcijas, līguma nosacījumu atbilstība likumdošanai, rekomendācijas grozījumu izdarīšanai līgumā, kā arī citi nepieciešamie juridiskie padomi attiecībā uz analizējamo līgumu.

Rakstiskais slēdziens satur pētāmā jautājuma priekšmetu, argumentētu atbildi, kurā ir iekļautas atsauces uz konkrētiem likumdošanas normatīviem, kuriem dotajā brīdī ir juridisks spēks. Atkarībā no pasūtījuma mēroga un sarežģītības pakāpes, rakstiskie slēdzieni var būt sagatavoti dažu dienu, nedēļu, dažreiz arī mēnešu laikā. Juristiem nepieciešams izskatīt jautājumu objektīvi, veikt uzņēmuma saimniecisko procesu analīzi, veikt līgumu un citu dokumentu ekspertīzi, kas satur konkrētas saistības.

Rakstiskie secinājumi var paust jurista viedokli par noteiktu tematiku - piemēram, nodokļu inspekcijas soda sankciju piemērošanas likumīgums konkrētā punktā (norādīts auditoru pārbaudes protokolā) vai partneru darbības analīze, kuri (pēc klienta domām) pārkāp minētās fiziskās vai juridiskās personas tiesības. Pēc šāda slēdziena saņemšanas klients (uzņēmuma vadītājs) pieņem lēmumu par strīdu risināšanu tiesas ceļā.

Rakstveida analīze ir nepieciešama:

  • jautājumos, kuri ir saistīti ar līguma, kontraktu un vienošanās sastādīšanu (analīze, ekspertīze, dokumenta kvalitātes un viņa atbilstība likumdošanas normatīviem);
  • kadru politikas jautājumos- likumīgums saistībā ar darba ņemšanas līgumiem, darba vienošanos, aprēķiniem saskaņā ar slimības un izpildu lapām, kadru dokumentācijas lietvedības novērtējums, dokumentu sarakstu sastādīšana, kuri nav iekļauti, bet ir nepieciešami minētās organizācijas dokumentu apgrozījumā;
  • mantisko un nemantisko uzņēmumu tiesību jautājumiem, kas rodas strīdos ar pārvaldes iestādēm, dažādām valsts inspekcijām un struktūrām komerciālo plānu realizācijas procesā;
  • atbildei uz konkrētiem jautājumiem, kas rodas dažādu likumdošanas normatīvu skaidrošanā.