LV Артур Маргевич Присяжный адвокат решение юридических
проблем и вопросов
Связаться
Pieredze 17 gadu pieredze, vairāk nekā vārdi Rezultats Strādājam līdz labākam rezultātam klientam Lietas Juridiska izglītība dod priekšroku vairākas lietas risināšanai Par mani Verum est, natus in controversias! Mana plašā pieredze ļauj atrast klientam labākos risinājumus un sniegt kvalificētu palīdzību gan Latvijas Republikas teritorijā, gan ārvalstīs. Mana advokāta darbā pastāv dažādi speciāli instrumenti, kas pieejami tikai juristam advokāta statusā. vairak par mani... Lietas, kurās praktizēju
Krimināllietās Pret satiksmes drošību Pret dabas vidi Pret personas dzīvību vai veselību Par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu Pret personas brīvību, godu un cieņu Pret īpašumu Pret jurisdikciju Noziedzīgi nodarījumi militārajā dienestā Noziedzīgi nodarījumi pret jurisdikciju un citas krimināllietas uzinat vairak...
Civillietās Lietas saistībā ar ģimenes, īpašuma, obligātām un mantojuma tiesībām Citas īpašās tiesvedības lieta uzinat vairak...
Administratīvās lietās Aizsardzība un pārstāvība Iesniegumu sagatavošana un iesniegšana Lēmumu apelēšana uzinat vairak...
Ģimenes lietās Laulības līgumu sastādīšana un noslēgšana Laulības šķiršana vai to atzīšana par nederīgsu Kopmantas sadale pēc šķiršanās Vecāku tiesību ierobežošana vai tiesību uz bērnu aizbildniecību atņemšana Uzturlīdzekļu piedziņa Bērnu tiesību aizsardzība Latvijā un Eiropā uzinat vairak...
Tiesiskās analīzes Līguma, kontraktu un vienošanās sastādīšanu Kadru politikas jautājumos Mantisko un nemantisko uzņēmumu tiesības uzinat vairak...
Medicīnas lietas Kad ir nepieciešama pacienta slimības vēstures medicīniski juridiskā analīze Prasības pieteikumu sagatavošana pirmās instances tiesā un turpmākajos tiesvedības posmos Pacienta interešu pārstāvība pirmās instances Piesaistīšana augstāko instanču tiesas uzinat vairak...
Apdrošināšanas strīdi Strīdu risināšana ar apdrošināšanas kompānijām uzinat vairak...
Связаться
Krimināllietās Civillietās Uzvaretas Lietas Klients pieteicās Lieta tiesa saņemta 2016.gada novembrī. 2018.gada martā pilsētas tiesa personu sodīja ar 4 mēnešu cietumsodu, prokurore lūdz 12 mēnešus. Stratēģija Spriedumu pārsūdzēju. 2018.gada jūnijā apelācijas instances tiesa pirmās instances spriedums atcēla daļēji, grozot motīvu daļu, taču sodu atstāja spēka. Spriedumu pārsūdzēju kasācijas kārtībā. Rezultāts 2019.gada janvāra beigās Augstākās tiesas Senāts apelācijas instances spriedumu atcēla un nodeva apelācijas sūdzību atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesā. 2019.aprīlī manu apelācijas sūdzību apmierināja, piemēroja citu soda veidu - piespiedu darbus brīvības atņemšanas vietā, kā arī konstatēja, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Apelācijas instances tiesas otro spriedumu nolēmām nepārsūdzēt un sodam piekrist, jo sods ir taisnīgs un samērīgs! Klients pieteicās 2013. gada oktobrī viena no Rīgas pilsētas tiesām saņēma prasību par parāda piedziņu 50 tūkstošu eiro apmērā no pilsones A mantinieces pilsones D par labu pilsonim B. Prasība tika iesniegta ABD Ltd. vārdā, tas ir, no juridiskas personas, kurai parāds tika nodots saskaņā ar cesijas līgumu.
Šķiet, ka šādas prasības mūsdienās nav nekas neparasts, ja nebūtu vairāki „bet”, par ko arī būs stāsts. Prasībā bija norādīts, ka 2011. gada jūlijā starp A. un B. tika noslēgts aizdevuma līgums par summu 50 000 eiro apmērā. Aizdevums tika nodrošināts ar hipotēku - A nekustamo īpašumu, proti, 3 istabu dzīvokli prestižā Rīgas rajonā. Un šeit ir pirmais satraucošais "bet".
Aizdevuma līgums tika noslēgts starp māti un dēlu. Saskaņā ar vienošanos kredīts mātei bija jāatmaksā līdz 2011. gada 1. decembrim, bet tas netika izdarīts.
Bez tam, tiesības atgūt parādu pilsonis B cesijas kārtībā nodeva juridiskajai personai ABD Ltd. 2012. gada 16. janvārī pilsone A. nomira.
Zvērināts notārs mantojuma lietā konstatēja, ka vienīgā persona, kura pieteicās uz mantošanas tiesībām, bija mirušās meita - pilsone D. Viņa arī vērsās pie advokāta, jo uzskatīja, ka gan cesijas līgums, gan arī pats aizdevuma līgums tika noslēgts nelikumīgi. Un šajā brīdī civillieta sāka pārtapt par krimināllietu.
Pilsone D (mana kliente) tiesā apgalvoja, ka viņas māte, A, daudzus gadus cieta no garīgas slimības, viņas brālis to zināja, jo viņš pats bija vedis māti pie ārstiem, tajā skaitā psihiatra. Māsas ģimene ilgu laiku dzīvoja kopā ar māti un rūpējās par viņu. Māsas ģimenes prombūtnes laikā brālim – pilsonim B izdevās maldināt māti un, aizbildinoties ar ārsta vizīti, pārliecināt viņu nodot pasi notāram. Brālim arī izdevās sagatavot māti sarunai ar notāru, pārliecinot, ka tas vajadzīgs ārstiem. Māte parakstīja gan naudas aizdevuma līgumu, gan hipotekāro līgumu zemesgrāmatā.
Kopā ar pilsoni D uzsākām izziņas darbu, lai iegūtu pierādījumus par fiktīvaiem darījumiem. Un drīz vien varējām iesniegt pretprasību par aizdevuma līguma un hipotēkas līguma atzīšanu par spēkā neesošiem no tā noslēgšanas brīža.
Stratēģija Bija iespējams pierādīt, ka māte - pilsone A patiesībā nesaņēma no dēla norādīto summu 50 000 eiro apmērā. Toties dēlam tajā laikā bija lielas parādsaistības un viņam draudēja visu īpašumu konfiskācija, tāpēc pilsonis B pēc mātes nāves aizdevuma piedzīšanu nodeva juridiskai personai. Viņš nepieteicās izmantot savas kā mantinieka tiesības, jo jau iepriekš bija aprēķinājis, ka tiesības vērst parāda piedziņu uz visu mātes dzīvokli bija daudz izdevīgākās nekā tiesības saņemt 1/2 domājamo daļu no mātes dzīvokļa, ko iegūtu mantojuma gadījumā.
Paralēli valsts policijai tika ziņots par pilsoņa B iespējamām nelikumīgajām darbībām un tika ierosināts kriminālprocess par iespējami paveiktu krāpšanu lielā apmērā.
Arī pretējā puse laika periodā no 2014.gada līdz 2017. gadam aktīvi darbojās, tiesas sēdēs mēģinot attaisnot savas rīcības likumību. Piemēram, atbildes dokumentos B apgalvoja, ka tērējis daudz naudas mātes ārstēšanai, tāpēc viņa, juzdamās kā parādniece, piekrita atstāt ķīlā savu dzīvokli. Civillietā B turpināja piedalīties kā trešā persona, pret prasību uzturēja ABD ltd.
ABD ltd. apgalvoja, ka visi cesijas dokumenti bija likumīgi, jo māte nekad nav apgalvojusi, ka neesot saņēmusi naudu un pretenzijas nav izvirzījusi. Parakstot dokumentus pie notāra, garīga rakstura slimības pazīmes nav novērotas, tāpat kā citu pierādījumu par viņas neadekvāto garīgo stāvokli neesot.
Vienā no tiesas sēdēm pēc manas uzstāšanās, kur es atkārtoti atklāju apstākļus un faktus par A nepietiekamo ārstēšanu, tiesa nolēma pārbaudīt, vai līgumu parakstīšanas brīdī A bija pieskaitāma un vai varēja pieņemt lēmumus patstāvīgi, bez Bāriņtiesas iecelta pilnvarnieka klātbūtnes. Tiesa nozīmēja pēcnāves tiesu - psihiatrisko ekspertīzi ko 2017. gada janvārī veica Rīgas psihiatriskā un narkoloģiskā centra eksperti.
Pirms ekspertīzes veikšanas tiesas sēdē tika nopratināti vairāki liecinieki – pilsones A radinieki, kaimiņi un paziņas. Tika konstatēts, ka neviens nebija ievērojis, ka A rīcībā būtu lielas naudas summas. Turklāt liecinieki apgalvoja, ka A vispār nebija spējīga saprast naudas nozīmi un to vērtību. Rezultātā eksperti apstiprināja demences diagnozi.
Rezultāts Pēc visu lietas materiālu analizēs tiesa nolēma noraidīt ABD ltd. prasību pret pilsones A īpašuma mantinieci – meitu (pilsoni D), pilsones D pretprasību tiesai apmierināja pilnībā un par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža tika atzīts aizdevuma līgums un hipotēkas nostiprināšana.
No ABD ltd. tika nolemts piedzīt gan valsts nodevas, gan pilsones D ar lietu saistītos juridiskos izdevumus.
citas lietas... Kontakti Артур Маргевич +371 29 888 886 arturs_margevics@inbox.lv Vilandes iela 6 - 1, Rīga, LV-1010
Пожалуйста, введите Ваш телефон Пожалуйста, введите Ваше имя Пожалуйста, введите Ваш вопрос
All rights reserved © Artūrs Marģevičs 2011-2024 Created by gnotov.com